קרן אבגי

ראש תחום תקציבים וכ"א ופרויקטים
02-5880320
kereniv@savion.huji.ac.il