דקלה סטרול

רכזת פרסום ועוזרת ראש אגף
02-5882811
diklast@savion.huji.ac.il